Gaelic Awareness-raising in Dundee City Council (360G-BNG-1617_315)

£2,500

Sreath de sheiseanan togail mothachaidh airson buill thaghte agus luchd-obrach Comhairle Baile Dhùn Dè, a’ gabhail a-steach an fheadhainn a bhios a’ dèiligeadh ris a’ phoball no aig a bheil cur-a-steach ann am poileasaidh a bharrachd air riochdairean bho sgoiltean agus an fheadhainn a tha an sàs ann an ealain is cultar

Where is this data from?

This data was originally published by Bòrd na Gàidhlig. If you see something about your organisation or the funding it has received on this page that doesn't look right you can submit a grantee amendment request. You can hover over codes from standard codelists to see the user-friendly name provided by 360Giving.

Grant Details

Amount Awarded 2500
Award Date 2016-04-14T00:00:00+00:00
Data Source https://www.gaidhlig.scot/en/funding/grants-data/
Financial Year 2016/17
Grant Programme: Code 1617_GLAIF
Grant Programme: Title GLAIF
Last Modified 2024-06-25T13:48:12+00:00
Recipient Org: Alternate Name Dundee City Council
Recipient Org: Location: Country Code GB
Recipient Org: Location: Geographic Code S12000042
Recipient Org: Location: Geographic Code Type CA
Recipient Org: Location: Name Dundee City